เครื่องกรองน้ำ CAMARCIO รุ่น UF 010 W

เครื่องกรองน้ำ CAMARCIO รุ่น UF 010 W ทำงานด้วยระบบ รีเวอร์ส ออสโมสิส (Reverse Osmosis System) หรือ RO ทำให้ได้น้ำที่บริสุทธิ์ เนื่องจากสามารถกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน

เครื่องกรองน้ำ CAMARCIO รุ่น UF 010 W

เครื่องกรองน้ำ CAMARCIO รุ่น UF 010 W ทำงานด้วยระบบ รีเวอร์ส ออสโมสิส (Reverse Osmosis System) หรือ RO คือ การใช้แรงดันให้น้ำผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) ที่มีความสามารถในการกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน หรือเล็กกว่าเส้นผมถึง 500,000 เท่า (เส้นผม=50 ไมครอน) ซึ่งกรองได้ถึงระดับไอออนและโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ในน้ำ ดังนั้น น้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO จะเป็นน้ำบริสุทธิ์เท่านั้น

(ระบบ RO  สามารถป้องกัน สารตกค้าง และเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถพิสูจน์ ได้ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ทาง ฟิสิกส์, เคมี, พิษวิทยาและ จุลชีววิทยา)

 

การใช้งาน 

เนื่องจากระบบเครื่องกรองน้ำ RO เป็น เทคโนโลยีที่นิยมสูงสุดในการกำจัดสารละลายในน้ำ (TDS) ออกจากน้ำดิบ ดังนั้นระบบเครื่องกรองน้ำ RO จึงถูกใช้งานในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และจุดประสงค์การใช้งานเครื่องกรองน้ำโดยแบ่งหลักได้ดังนี้

1.การกรองน้ำจืด (Fresh water Application)

  • การกรองน้ำสำหรับน้ำดื่ม บรรจุขวด (Drinking water)
  • การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Waste water recycle)
  • อุตสาหกรรมอาหาร (Food industry)
  • การผลิต Hydrogen (Hydrogen Production)
  • ใช้งานใน Aquarium (Reef Aquarium)

2.การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination)

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ