MAZUMA เครื่องกรองน้ำ RO ESSENCE สีขาว

เครื่องกรองน้ำ RO ESSENCE ยี่ห้อ MAZUMA ทำงานด้วยระบบ รีเวอร์ส ออสโมสิส (Reverse Osmosis System) หรือ RO คือ การใช้แรงดันให้น้ำผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) ที่มีความสามารถในการกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน หรือเล็กกว่าเส้นผมถึง 500,000 เท่า (เส้นผม=50 ไมครอน) ซึ่งกรองได้ถึงระดับไอออนและโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ในน้ำ ดังนั้น น้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO จะเป็นน้ำบริสุทธิ์เท่านั้น

(ระบบ RO  สามารถป้องกัน สารตกค้าง และเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถพิสูจน์ ได้ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ทาง ฟิสิกส์, เคมี, พิษวิทยาและ จุลชีววิทยา)

MAZUMA เครื่องกรองน้ำ RO ESSENCE สีขาว

 

การใช้งาน

เนื่องจากระบบเครื่องกรองน้ำ RO เป็น เทคโนโลยีที่นิยมสูงสุดในการกำจัดสารละลายในน้ำ (TDS) ออกจากน้ำดิบ ดังนั้นระบบเครื่องกรองน้ำ RO จึงถูกใช้งานในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และจุดประสงค์การใช้งานเครื่องกรองน้ำโดยแบ่งหลักได้ดังนี้

1.การกรองน้ำจืด (Fresh water Application)

  • การกรองน้ำสำหรับน้ำดื่ม บรรจุขวด (Drinking water)
  • การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Waste water recycle)
  • อุตสาหกรรมอาหาร (Food industry)
  • การผลิต Hydrogen (Hydrogen Production)
  • ใช้งานใน Aquarium (Reef Aquarium)

2.การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination)

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ