นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า (Order cancellation and return policy)

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  1. ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
  2. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ มีค่าเสียหายจากค่าดำเนินการ 10% ของราคาสินค้า หรือขั้นตํ่าที่ 1,000 บาท ต่อ 1 การสั่งซื้อ
  3. ทางบริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังหักค่าดำเนินการเสียหาย และค่าดำเนินการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งซื้อเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  4. หากเป็นสินค้า หรืออะไหล่ที่เป็นการสั่งผลิต หรือสั่งนำเข้าเป็นพิเศษ ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ทุกกรณี ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าสินค้า และส่งสินค้าให้กับลูกค้าเสมือนคำสั่งซื้อสมบูรณ์

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-618-5000 หรืออีเมล์ sales@industrypro.co.th

นโยบายการคืนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน7  วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
  2. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
  3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
  4. เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ marketing@thaibase.co.th

นโยบาย การเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

หลังจากได้รับสินค้า กรุณาตรวจสอบสินค้าโดยละเอียด หากท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาแจ้งกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยติดต่อได้ที่ 0-2618-3000 หรือเมล์ marketing@thaibase.co.th ติดต่อแผนกการตลาด

หากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

 

บริษัทจะรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ให้กับกรณีดังต่อไปนี้

1.บริษัทฯ รับเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุด, เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ที่มีสาเหตุจากความผิดพลาดในการผลิต โดยได้ผ่านขั้นตอนตรวจสอบจากช่างชำนาญการของทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว

2.บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดรุ่นจากรายการที่สั่งซื้อ

3.บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน โดย

ลูกค้าในกรุงเทพ โดยเจ้าหน้าที่จัดส่งของบริษัท

ลูกค้าในต่างจังหวัด โดยบริการไปรษณีย์ไทยเท่านั้น

4.สินค้าที่ส่งคืนบริษัทฯ ต้องอยู่ในสภาพเดิม และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงป้ายและคู่มือการใช้งานต่างๆ ต้องครบถ้วน

5.ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า จะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากบริษัทฯได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวใหม่ หรือรับเงินค่าสินค้าคืน

6.กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิม หรือรุ่นใหม่ที่รายละเอียดสินค้าใกล้เคียงกับรุ่นที่ลูกค้าซื้อไป

7.กรณีลูกค้าขอรับเงินค่าสินค้าคืน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์โอนเงินผ่านธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อเท่านั้นโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

 

ข้อยกเว้นในการไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

1.กรณีที่ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาเกิน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

2.กรณีสินค้าที่นำมาเปลี่ยนหริอคืนนั้น ไม่อยู่ในสภาพเดิม หรือไม่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม หรืออุปกรณ์, ป้าย และคู่มือการใช้งานต่างๆไม่ครบถ้วน

3.กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น, เบอร์ หรือขนาด โดยที่ข้อมูลในเว็บไซต์ระบุเอาไว้ถูกต้องแล้ว

 

กรณีสินค้าเสียหายจากสาเหตุนอกเหนือจากการับประกัน, ทางบริษัทฯ มีบริการหลังการขาย ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ โดยเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเราจะแจ้งรายละเอียด และค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้ท่านทราบ หลังจากได้รับสินค้า และทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2819-0900 หรือเมล์ service@thaibase.co.th ติดต่อแผนกเซอร์วิส