นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน (Complaint correction policy)

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง industrypro.co.th จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

industrypro.co.th จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
industrypro.co.th จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง industrypro.co.th ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 กล่องรับข้อความในเว็บ industrypro.co.th

ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : E-mail ของ industrypro.co.th

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน Line@ ของ industrypro.co.th

ข้อจำกัดความรับผิด

เว็บไซด์ www.industrypro.co.th มีความยินดีในการให้ข้อมูลและต้อนรับท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ ท่านสามารถพิมพ์ คัดลอก ทำสำเนาข้อมูลในเว็บไซด์ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซด์ www.industrypro.co.th ขอแจ้งให้ทราบในเรื่องของข้อจำกัดและกฎหมายที่กำหนดสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ และเว็บไซด์ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

 

ข้อมูลต่าง ๆ ที่บรรจุในเว็บไซด์ www.industrypro.co.th ถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ได้ลงทุนทั้งด้านทุนทรัพย์, เวลา และบุคลากรในการพัฒนา ทรัพย์สินดังกล่าวนี้รวมถึงลิขสิทธิ์ในข้อความ, ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี, ตราสินค้า, วีดีโอ, การถ่ายโอนข้อมูล (Download) และการเชื่อมต่อ รวมทั้งข้อมูลด้านการบริการและเครื่องมือต่างๆ (Services Materials) เว็บไซด์ www.industrypro.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลส่วนต่างๆ ของเว็บไซด์ เพื่อบริการลูกค้าและผู้สนใจเพื่อความสะดวกเท่านั้น ถ้าผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ พิมพ์, คัดลอก หรือทำสำเนาข้อมูลในเว็บไซด์ไปใช้งานต่อเชิงพาณิชย์ หรือทำให้กลายเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชม ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง และอาญา

ทั้งนี้บริษัท อินดัสทรี้โปร จำกัดได้จัดทำเว็บไซต์ www.industrypro.co.th เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รูปภาพ รายละเอียด ราคาสินค้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ บริษัท อินดัสทรี้โปร จำกัด