บริษัท มีความมุ่งมั่น และส่งเสริมธุรกิจของประเทศ โดยเสนอบริการและอะไหล่ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน แต่ทั้งนี้ ชิ้นส่วนทุกชนิดมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน ทำให้สินค้าต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะ หรือตามอาการเสีย

เพื่อให้การบริการหลังการขาย เป็นไปอย่างรวดเร็ว, ทางบริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท ไทยเบส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบงานบริการหลังการขาย, งานซ่อม, งานติดตั้งต่างๆ ตั้งแต่ ม.ค. 2559 เป็นต้นไป

บริษัทฯ มีการเสนองานบริการ ดังนี้

1.การรับ-ส่งคืน ของซ่อม ได้ 2 วิธี

1.1 ลูกค้าสามารถส่ง หรือรับคืนสินค้าซ่อม ได้ที่ บริษัท ไทยเบส (ประเทศไทย) จำกัด ณ. ซอยสุขสวัสดิ์ 43

1.2 ลูกค้าโทรแจ้งทางบริษัทฯเข้าไปรับสินค้าซ่อม ได้ที่ 0-2819-0900 หรือเมล์ service@thaibase.co.th ติดต่อแผนกเซอร์วิส, ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใช้วิธีการไปรับของซ่อม และคิดค่าใช้จ่ายตามเหตุสมควร เช่น โดยรถจัดส่งบริษัทฯ หรือจ้างรถจากภายนอก

2.การประเมินของซ่อม, บริษัทฯ จะทำการประเมินของซ่อมโดยเร็ว หลังจากที่ได้รับสินค้าซ่อมมา

นอกเหนือไปจากการไปรับ-ส่งสินค้าซ่อม, ทางบริษัทฯ ต้องมีการแกะสินค้าออกมาตรวจสอบภายใน ซึ่งในการดำเนินการนี้ ต้องมีการใช้สารล้าง และสารหล่อลื่นต่างๆ เพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วน ทำให้ช่างชำนาญการเห็นร่องรอยของความเสียหาย และประเมินอาการได้อย่างถูกต้อง ลูกค้าจะได้ทราบถึง รายการอะไหล่ที่เสียหาย และคำแนะนำของการบำรุงรักษาเบื้องต้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีการซ่อมสินค้าก็ตาม

กรณีลูกค้าไม่ต้องการซ่อมสินค้า, ทางบริษัทฯ มีการเก็บค่าบริการเปิดเครื่อง (เรียกว่า ค่าตรวจเช็ค) คือค่างานบริการไปรับ-ส่งสินค้าซ่อม, การใช้สารล้าง และสารหล่อลื่นต่างๆ ซึ่งอัตราค่าบริการเปิดเครื่อง (เรียกว่า ค่าตรวจเช็ค) จะแตกต่างกันตามประเภทสินค้า โดยสามารถสอบถามล่วงหน้าที่ได้ 0-2819-0900 หรือเมล์ service@thaibase.co.th ติดต่อแผนกเซอร์วิส

กรณีลูกค้าไม่ต้องการซ่อม และเป็นผู้มารับ-ส่งสินค้าซ่อมเอง, ทางบริษัทฯจะทำการลดค่าตรวจเช็ค 50%

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ทำการประเมิน และแจ้งลูกค้ามารับสินค้าซ่อมคืน ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยินยอมให้เก็บค่าตรวจเช็ค

 

3.การเสนอราคาและการยืนยันการซ่อม

ทางบริษัทฯ จะทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้าพิจารณา หลังจากได้รับสินค้าที่ต้องการให้ซ่อม และทำการประเมินแล้ว ภายใน 7 วัน ยกเว้นกรณีที่ต้องใช้อะไหล่ที่สั่งมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะ, ลูกค้าสามารถยืนยันการซ่อม โดยส่งใบสั่งซื้อของลูกค้า หรือเซ็นอนุมัติในใบเสนอราคาของทางบริษัทฯ

เมื่อซ่อมเสร็จ ลูกค้าสามารถเข้ามารับคืนสินค้าซ่อม พร้อมทั้งชำระเงิน ได้ที่ บริษัท ไทยเบส (ประเทศไทย) จำกัด ณ. ซอยสุขสวัสดิ์ 43 หรือ บริษัทฯไปส่งคืนสินค้าซ่อม และเก็บค่าบริการ และค่าอะไหล่

ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2819-0900 หรือเมล์ service@thaibase.co.th ติดต่อแผนกเซอร์วิส

4.การชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ 3 วิธี โดย

4.1 เงินสด ให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน ที่บริษัท ไทยเบส (ประเทศไทย) จำกัด ณ. ซอยสุขสวัสดิ์ 43

4.2 เงินสด โดยชำระให้กับช่างหรือพนักงานขับรถ ที่นำสินค้าซ่อมไปส่งคืน

4.3 โอนเงิน เข้าบัญชีบริษัท ผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาไชย, บัญชีเลขที่ 158-0-05513-3

ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2819-0900 หรือเมล์ service@thaibase.co.th ติดต่อแผนกเซอร์วิส

5.ระยะเวลาในการเก็บรักษาสินค้าซ่อม

เนื่องด้วยความจำกัดของพื้นที่เก็บสินค้า, บริษัทฯ กำหนดเวลาในการเก็บรักษาสินค้าซ่อมให้กับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

สินค้าที่เสีย ที่รอการอนุมัติซ่อม           ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ในใบเสนอราคา

สินค้าที่ซ่อมเสร็จแล้ว                            ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ซ่อมเสร็จ

ถ้าเกินจากจำนวนวันดังกล่าว, ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ และถือว่าลูกค้ายินยอมทำตามนโยบายดังกล่าว